Zerbitzu publikoak

Etxebizitzak

Industriak

114,48 €/urtean

143,14 €/urtean

Etxebizitzak // 114,48 €/urtean

Industriak // 143,14 €/urtean

– Sailkatutako jarduerak

Komertzialak

Industrialak

Beste batzuk (hostalariza jarduerak, hotelak, nekazal etxea etab.)

350,00 €

700,00 €

700,00 €

Komertzialak // 350,00 €

Industrialak // 700,00 €

Beste batzuk (hostalariza jarduerak, hotelak, nekazal etxea etab.) // 700,00 €

– Sailkatu gabeko jarduerak

350,00 €

Plan Partziala, Plan Berezia, Arau Subsidiarioen Aldaketa puntuala

Repartzelazio Proiektuak

Urbanizazio Proiektuak, Zehaztapen Azterketak, Exekuzio unitateen mugaketak

2.500,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

• Plan Partziala, Plan Berezia, Arau Subsidiarioen Aldaketa puntuala // 2.500,00 €

• Repartzelazio Proiektuak // 1.500,00 €

• Urbanizazio Proiektuak, Zehaztapen Azterketak, Exekuzio unitateen mugaketak // 1.000,00 €

* Aurreko kopuruek ez dituzte barneratzen iragarkien argitalpen gastuak, hauek beti eskatzaileen gain izango dira

UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAGATIK EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

Baserri bideen erabilera berezia bidaia eta ibilgailuaren bakoitzeko tasa

Udaleko bide publikoetako lurzoru, lurgain eta lurrazpiaren erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen mesedetan

18 €

Tipoa % 1,5

Baserri bideen erabilera berezia bidaia eta ibilgailuaren bakoitzeko tasa // 18 €

Udaleko bide publikoetako lurzoru, lurgain eta lurrazpiaren erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen mesedetan // Tipoa % 1,5