Otros impuestos

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAK / IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

  • Hirilur ondasunak/ Bienes de naturaleza Urbana
    • Hiritarra-Etxebizitzak/ Suelo urbano/ Tipo/Tipoa: 0,1350
    • Industriala/ Suelo urbano industrial: Tipo/Tipoa 0,35225
    Landalur ondasunak/ Bienes de natraleza Rústica: Tipo/Tipoa 0,4520

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA: Koefizientea 1

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

ERAIKUNTZA INSTALAZIO ETA OBREI BURUZKO ZERGA: Tipoa %4