Bestelako zergak

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAK / IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

  • Hirilur ondasunak:
    • Hiritarra-Etxebizitzak/Tipoa: 0,1350
    • Industriala/Tipoa 0,35225
  • Landalur ondasunak/Tipoa 0,4520

 

JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA Koefizientea 1

 

TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

 

ERAIKUNTZA INSTALAZIO ETA OBREI BURUZKO ZERGA: Tipoa % 4